תקנון

תקנון האולפנא 

 

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ה' הייתה לנו לנחלה כי כל מה שתהא מושרשת בליבו של האדם יותר הקריאה בשם ה' כן יגדל טובו ויושרו ויהיה מאושר יותר לעצמו ולחברה כולה…" (אגרות הראי"ה איגרת ק"ע)

באי האולפנה ינהגו בדרך התורה והמצוות, הערכים המידות והמוסר היהודי, כפי שנמסרו בקבלה למשה בהר סיני לאורך הדורות עד ימינו. במקרה של שאלות הלכתיות או ערכיות ננהג ע"פ הדרכת רבותינו וראשי רשת צביה.

האולפנא מחנכת לקיום תורה ומצוות בכל אורחות חיינו. אנו מצפים מהתלמידות להקפיד על אורח חיים תורני לאורך כל היום ובכל ימות השנה, בכל מקום ובכל זמן לרבות מחוץ לכתלי האולפנא, אחר הלימודים ובחופשות.

תכלית התקנון היא להבטיח את קיומה של אווירה חינוכית המכבדת באופן שווה כל אדם בבית הספר.

אנו מאמינים שזכותם של כל באי ביה"ס ליהנות משהייה במקום מכיל, בטוח ותומך.

זכותה של התלמידה  ללמוד בסביבה לימודית נאותה ומוגנת; ליהנות מיחס של כבוד והגינות מצד הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, הצוות המנהלי והתלמידות ; לקבל מידע על תפקודה ועל הישגיה בבית הספר; להיות מיודעת בכל נהלי בית הספר באופן ברור; לקבל מענה לצרכיה, ובלבד שהתלמידה תנהג בדרך ארץ ובנימוס.

חובת התלמידה להתנהג בנימוס וביחס של כבוד למוריה, לחבריה ואל עובדי בית הספר. התלמידה נדרשת לכבד את סמכות המורים ולהישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותה באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורנית  או מורה ממלאת מקום.

 

1.התנהלות בשיעור

א.  כל שיעור מתחיל בעמידה שקטה של התלמידה בכניסת המורה לכיתה.

ב. על התלמידות לדאוג שכיתתן תהיה נקיה ומסודרת ושולחנות פנויים מספרים וציוד שלא שייכים לשיעור (לשם כך יש ארוניות בכיתה) ובסוף היום יש להרים את הכיסאות .

ג. בשעת השיעור אין לאכול או לעסוק במקצוע לימודי אחר, שתיה מותרת.

ד. טלפון נייד חכם- לא ימצא בידי תלמידות בזמן השהות באולפנא (כולל בהפסקות)  וכן בטיולים,  טלפון שיראה במרחב האולפנא יופקד ע"י התלמידה במזכירות  ויוחזר רק לידי אחד ההורים.

ה. טלפון נייד "לא חכם"- תינתן האפשרות להשתמש בטלפון נייד פשוט  ללא אינטרנט בזמן ההפסקות בלבד.

ו. תינתן אפשרות לתלמידות להתקשר בשעת הצורך מהמזכירות (באישור המזכירה בלבד).

בכל מקרה אין הנהלת האולפנא אחראית לכל נזק או גניבה חלילה של מכשירים יקרי ערך כולל טלפונים ניידים גם אלו המופקדים בכספת או במזכירות!

2.ביקור סדיר בביה"ס         

א.       על כל תלמידה להשתתף בשיעורים, בטיולים בסיורים, בימי עיון, בהרצאות וכדומה.

ב.       על פי הנחיות גורמי הביטחון יהיו שערי בית הספר סגורים בשעות הלימודים. כל יציאה זמנית של תלמידה  תתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מההנהלה.

ג.    תלמידה המבקשת להשתחרר במהלך יום הלימודים תפנה למחנכת או לרכזת החטיבה/שכבה, ובהיעדרם למנהל.

ד. איחורים-  לאחר כניסת המורה "הדלת נסגרת", תלמידה שלא נמצאת ירשם לה "חיסור".  בסוף קריאת השמות תלמידות שנמצאות מחוץ לכיתה יכנסו בפעם אחת.  לאחר מכן תלמידות לא יורשו להיכנס לכיתה, היא תיגש לספריה ותירשם שם ותישאר עד סוף השיעור . עליה להשלים את הנלמד בכיתה.

איחור בבוקר- בשיעור הראשון – תלמידה שמאחרת עד 10 דקות מתחילת התפילה (עד 8:20)  תוכל להיכנס וירשם לה איחור . לאחר 8:20 התלמידה מחוייבת להיכנס לכיתה בשקט וירשם לה חיסור בשיעור הראשון.

תלמידה שאחרה יותר מפעמיים  בחודש תישאר שעה בסוף יום ע"פ שיקול דעת המחנכת.

ה. היעדרויות-  המקרים בהם ירשם חיסור לתלמידה: תלמידה שנעדרה משיעור , או  שיצאה באישור לזמן מועט אך נעדרה מעל מחצית השיעור או שהוצאה מהשיעור ע"י המורה בשל עבירת משמעת או אי הגעה עם תלבושת . היעדרות משיחות או פעילויות חברתיות תחשב כהיעדרות מהשיעור המופיע  במערכת.

ה. תלמידה שקיבלה פטור גורף מפעילות גופנית בשיעורי חנ"ג, חייבת להיות נוכחת בשיעור לתכנית חלופית.

ו. אישורים-  ע"פ חוזר מנכ"ל, תופעל שיטת חישוב היעדרויות ולכן גם אישורים מסוימים נכללים בתור חיסורים המצטברים להפחתת ניקוד (חוזר מנכ"ל מצוטט בסוף התקנון).

תלמידה שנעדרה מסיבה מוצדקת המוכרת ע"פ חוזר מנכ"ל (כתוב בנספח להלן) תביא את האישור למחנכת הכיתה שתהפוך את ההיעדרות למוצדקת. במקרים חריגים שאינם מוכרים בחוזר מנכ"ל (כגון מקרים כרוניים)  התלמידה תוכל לפנות למחנכת והדבר יובא לדיון בועדת חריגים.  

ז. באחריות התלמידה להביא את האישור לא יאוחר משבועיים מתאריך ההיעדרות , המורים לא יקבלו אישורים לאחר שבועיים מההיעדרות.

ח. היעדרות לפני בחינה- תלמידה שתיעדר ביום שלפני הבחינה, לא תוכל לגשת לבחינה במועדה אלא תשלים את הבחינה בזמן ההשלמה, למעט היעדרויות המאושרות ע"פ התקנון או ועדת חריגים.

ט. היעדרויות ואיחורים תכופים- במקרה של היעדרות רבה  (מעל 15%), המחנכת תיידע את הורי התלמידה. במידה ולא יחול שיפור (30%) יופעל נוהל קבסי"ת .

י.  תלמידה לא תיעדר מבית הספר במהלך שנת הלימודים לצורכי חופשה ו/או נסיעה משפחתית בארץ או בחו"ל, וזאת ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל ותקנון ביה"ס למעט מקרים חריגים באישור מנהל ומפקח . במידה שהתלמידה ו/או הוריה יבחרו לפעול בניגוד להוראה זו, ימי ההיעדרות יזקפו לחובתה לעניין הפחתת הציון. כמובן שהאחריות על השלמת החומר והמטלות הלימודיות בתקופת היעדרותה חלה עליה.

תלמידה הנעדרת מלימודים בשל נסיעה לא מאושרת, אינה  זכאית למועד ב' וציוני ההערכה בתקופה זו ייזקפו לחובתה, דהיינו ציון בבחינה ממנה נעדרה בשל שהות בחופשה בזמן לימודים הינו אפס.

 

 1. השתתפות בשעות תגבור לימודי (שעות פרטניות וכד') התגבורים הלימודיים מחייבים נוכחות תלמידים והיעדרות לא מוצדקת עשויה לפגוע בציון הסופי של התלמידה במקצוע.
  תלמידה שלא תופיע לשיעור פרטני תירשם במשו"ב והחיסור יזקף לחובתה באותו מקצוע (לענין הפחתת ציון). כמו כן,המשך מתן התגבורים ישקל מחדש.
  המורה ימסור לתלמידיו הודעה על קיום שיעור/י תגבור  על מנת לאפשר לתלמיד זמן התארגנות להגעה הנדרשת.
  בחט"ע – לקראת סיום שנת הלימודים תיבנה מערכת שעות מיוחדת אשר תחייב את נוכחות כלל התלמידות.

 

 1. כללי הלבוש ואכיפתם:

על התלמידה להגיע עם תלבושת בית הספר בכל ימות השבוע .

א.חולצה: בעלת שרוול שמכסה את המרפק (3/4), בעלת צווארון עגול, על החולצה סמל  

האולפנא לבד. אין להגיע עם שרוולים שאינם חלק מהחולצה. אין להגיע עם חולצה גזורה לא מלמעלה  ולא מלמטה.

חובה:  לרכוש חולצה לבנה לראשי חודשים ,לטקסים וימי זיכרון.

ב.חצאית תלבושת: מלכתחילה: חצאית ארוכה עד כפות הרגליים.

לכל הפחות: חצאית שמכסה את הברך בכל מצב כלומר: 10 ס"מ מתחת לברך.

ג.תלבושת חורף: חולצה – חמה (סווצ'ר), בצבע אחיד, ללא הדפסים, עליה מודפס סמל    האולפנא  בלבד!  חובה לרכוש חולצת חורף לבנה.  

ד.  אין ללבוש מכנסיים מתחת לחצאית (אלא אם כן אינם נראים).

ה.  אין להגיע עם  כפכפי – ים.

ו.   הופעה כללית מכבדת:

 1.  תכשיטים עדינים בלבד.
 2. איפור עדין בלבד מותר רק לבנות מכתה י' ומעלה .
 3. שיער לא צבוע בצורה בולטת או מוחצנת.
 4. כל סוג של נזמים, פירסינג וכדו' – אסורים.
 5. כל סוג אחר של הופעה שאינה מכבדת את האולפנא.

ז.כללי הלבוש חלים גם בכל פעילות של האולפנה בתוך האולפנה או מחוץ לה (בשבתות וטיולים שנתיים כללי התלבושת נשארים, מלבד הצורך בסמל האולפנא על החולצה).

אכיפה:

תלמידה שלא תגיע ע"פ כללי התלבושת תירשם לה הערת "ללא תלבושת אחידה" במשו"ב  ע"י המורה + חיסור מהשיעור + התלמידה תשלח למזכירות להירשם.

ההיעדרות תיחשב כהיעדרות לא מוצדקת משיעור לעניין הפחתת ציון ע"פ חוזר מנכ"ל .

1.אם התלמידה  הסתדרה על פי כללי התלבושת  תוך 5 דקות  היא תורשה לחזור לכיתה והמורה תצדיק את החיסור (רישום ההערה במשו"ב ישאר בכל מקרה).

2.אם התלמידה הסתדרה על פי כללי התלבושת  אך חזרה לאחר 5 דקות, רישום החיסור יישאר והתלמידה תורשה לחזור לכיתה.

 1. 3. אם אין לתלמידה אפשרות להסתדר על פי כללי התלבושת תוך  5 דקות:

א. המזכירה תתקשר להורים ותבקש מהם להגיע להביא לה תלבושת.

ב.אם ההורים לא יוכלו להגיע  התלמידה תחזור לביתה להחליף בגדים ע"פ תקנון הלבוש באולפנא  באישורו של  אחד ההורים.  

ג. אם ההורים לא יאשרו את יציאת התלמידה  לבית להחלפת התלבושת מסיבה כלשהי, התלמידה תישאר בספריה עד סוף  יום הלימודים להשלמת חומר לימודי וירשם לה חיסור יומי.

לאחר 3 הערות של "ללא תלבושת אחידה" – ההורים יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה באולפנה.

לאחר 5 הערות של "ללא תלבושת אחידה"– ההורים יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה באולפנה יחד עם המנהל.

לאחר  6 הערות של "ללא תלבושת אחידה"– טיפול כולל לגבי המשך לימודי התלמידה באולפנא. בסמכות האולפנא לקבל החלטות מהותיות לגבי השעייתה  והמשך לימודיה  בהתאם לאופי הפרת התקנון.

האולפנא רואה בחומרה רבה הופעה שלא ע"פ ההלכה  גם מחוץ לאולפנה במיוחד יושם דגש על הופעה בפרהסיא בחוסר צניעות חמור כגון : מכנסיים, גופיות, חצאית קצרה מאוד או בגד ים, בלוויית בחורים וכד'. לצורך העניין "פרהסיא" הינה גם המדיה למינה כגון: תמונות פרופיל בוואטסאפ, תמונות פייסבוק וכד'. תלמידה שתעבור על הכללים הנ"ל  תטופל חינוכית ומשמעתית ע"פ מדרג בחוזר מנכ"ל "אקלים חינוכי מיטבי" (שיחות  אישיות, מכתב התראה, זימון הורים לשיחה, השעיה ליום, השעייה ליומיים, תהליך הרחקת תלמידה לצמיתות).

*בכל המקרים הנ"ל, במידה והתלבושת אינה הולמת כלל את כללי האולפנא,  אם הרכזת תראה לנכון, התלמידה תישלח להחליף בגדים (לרבות חזרה לביתה).

 1. ההתנהלות לפני ובזמן בחינה

1 . בתחילת כל מחצית יפורסם לוח מבחנים מסודר באתר האולפנא, באחריות התלמידה לעקוב אחרי הלוח (יתכנו שינויים).

 1. בתחילת כל בחינה תניח התלמידה את תיקה  בקדמת הכיתה.
 2. בזמן בחינה  יהיו על השולחן כלי כתיבה  (לא קלמר), טופס הבחינה, ובנוסף ציוד שמתיר הבוחן בכיתה. אין להתחיל בחינה לפני שהכיתה מסודרת ונקיה, השולחנות פנויים לגמרי. אם המורה יראה לנכון, יוכל לבדוק את ציוד התלמידות במהלך הבחינה.
 3. בחינות בבוקר- יחלו רק לאחר תפילה.  תלמידה שתאחר עליה להמתין 20 דקות לצורך תפילה  ורק אח"כ תוכל להתחיל בבחינה, לא ניתן להתפלל בבית ביום הבחינה.לא תינתן אפשרות להוסיף לה את זמן ההיעדרות, רק במקרים חריגים באישור הרכזת.
 4. תלמידה לא תוכל לצאת  במשך זמן הבחינה. במבחנים ארוכים שאפשר לחלקם לשניים, ניתן לאפשר יציאה לשירותים בין החלקים.
 5. הפרעה במהלך בחינה – הפרעה במהלך בחינה תגרור את הפסקת הבחינה לתלמידה. הציון יינתן על הבחינה כפי שהוא.
 6. בחינות ללא שם, לא תיבדקנה.
 7. יש לשמור על טוהר הבחינות. אנו דוגלים  ומחנכים לערכי התורה הקדושה ליושר לאמת ולטוהר המידות.  מן הראוי היה שהבחינות יתקיימו ללא משגיחים כלל אך בכדי לא להעמיד תלמידות בניסיון ישנם משגיחים בבחינות. תלמידה  שתיתפס מעתיקה או שנתנה לחברתה להעתיק מבחנה יפסל   ולא תוכל לעשות בחינה חוזרת (למעט באישור חריג והפחתת נקודות). בנוסף ישלח מכתב להורים והם יוזמנו לחתימה מחודשת על התחייבות לנהלי האולפנה בעניין יושר בבחינות.

 

6.השלמת בחינה ומבחנים חוזרים

בלוח המבחנים יפורסם תאריך של ימי  השלמת בחינות .

1.חט"ב–  בסוף כל מחצית 3 ימים מרוכזים להשלמת בחינות

2.חט"ע – במחצית א בסוף המחצית ינתנו 3 ימים מרוכזים להשלמת בחינות

במחצית ב – שכבה י בסוף מחצית ינתנו 3 ימים להשלמת בחינות למעט מבחנים מסכמים שלהם אין השלמה .

שכבות יא – יב – מבחני ההשלמה יערכו לפני תקופת המתכונות , לפני היציאה לחופשת פסח

1.אין לערוך מבחנים לא בזמן שבוע ההשלמות

 1. תהליך לקבלת אישורים לדחיית מבחנים-

א. יש לבקש דחייה מהמורה הבוחן ומהמחנכת  עד יום לפני הבחינה.

ב. אחרי שהתלמידה קיבלה אישור בע"פ, באחריותה לדאוג למילוי טופס "אישור מבחן השלמה"  והחתמת  המחנכת והמורה המקצועי עד  שבועיים ממועד הבחינה המקורי .  

ג. לאחר קבלת האישור הכתוב  עליה להגישו לרכזת שכבה/ חטיבה.  רשימת התלמידות הזכאיות  לגשת למבחן השלמה  תפורסם על ידי רכזת החטיבה.

3.תלמידה שיש לה סיבה  מוצדקת אך לא ביקשה אישור לפני המבחן (ויכלה  להודיע בזמן)   ציון בחינת ההשלמה  יתחיל מ90.

 1.  תלמידה שלא תיגש לבחינה ללא אישור  ציונה יהיה  40.

5.לא ינתנו לתלמידה יותר משני מבחני השלמה במחצית.בי"א – י"ב  ינתנו  שלושה  מבחני   השלמה בשנה (למעט מקרים חריגים באישור  ועדה).

 1. מבחן חוזר לשיפור ציון- ההחלטה בעניין זה נתונה להחלטת המורה המקצועי בתאום עם הרכז/ת.  הציון של מבחן השיפור יהווה 70% בממוצע המשוקלל של שני המבחנים.  
 2. דחיית מתכונת – אין אפשרות לדחות מתכונות (למעט מקרים באישור  מראש  של רכזת החטיבה).
 3. תלמידה הזכאית להתאמות וניגשת למבחן השלמה  אחראית ליידע את רכזת המערכת  יומיים לפני בחינה.
  7. ערעור על ציון בחינה
  1. תלמידה יכולה  לערער על ציון בחינה בפני המורה. התלמידה תפנה למורה ותנמק את בקשתה בכתב. המורה ימסור את תשובתו לבקשת הערעור תוך שבוע.
  2. תלמידה שערעורה נדחה על ידי המורה, רשאית להגיש ערעור בפני רכז המקצוע. התלמידה תפנה בכתב ותנמק את הבקשה, וכן תצרף צילום של המבחן ללא הערות המורה הבודק. תשובת רכז המקצוע תימסר עד שבועיים מהגשת הערעור.

ערעור על ציון בחינה יכול להשאיר את הציון על כנו, להעלות או להוריד את ציון התלמידה בהתאם לתוצאות בדיקה.

3.מחיקה בטיפקס או כתיבה בעיפרון לא תאפשר לתלמידה לערער על אופן בדיקת המבחן למעט מקרים חריגים לפי שיקול דעת המורה.

מעברי קבוצות ( הקבצות ומגמות )

תלמידה שמעוניינת לעבור קבוצה תגיש את בקשתה עם הנימוק בטופס מיוחד, לרכזת חטיבה.

אין מעבר בין קבוצות לימוד ללא אישור בכתב של ההנהלה.

 

8.קביעת ציונים לתעודה ולבגרות:

א. הרכב הציון– בתחילת השנה במועד שיקבע ע"י ההנהלה תפורסם תכנית הלימודים (סיליבוס) שכוללת את נושאי הלימוד וכן את מרכיבי הציון הסופי.

חישוב הציון הסופי (תעודה או  ציון שנתי לבגרות) נקבע לפי שלושה מרכיבים:שקלול בחינות לפי משקלן, נוכחות, תוספת (תלמידאות).

נוכחות: על פי חוזר מנכ"ל-  שיטת ה"מנות" על העדרויות שלא באישור יש להפחית נקודות.- נוהל ההפחתה ימסר בנפרד-(ראה נספח )

תוספת : בציון השנתי לבחינות הבגרות, יכול המורה, לפי שיקול דעתו, לתת תוספת עד 7 ( במקצוע אנגלית עד 5 ) נקודות. במקרים חריגים, בהתייעצות עם ההנהלה, תינתן תוספת גדולה יותר.  

ב. מסירת ציון שנתי:

 1.  ציון שנתי ימסר לתלמידה  מספר ימים לפני בחינת הבגרות.
 2. ערעור על ציון  שנתי .

תלמידה תפנה לרכזת חטיבה  בכתב בטופס המיועד לכך (המופיע באתר האולפנא) עד 3 ימים לפני תאריך הגשת הציונים ( 5 ימים לפני מועד בחינת הבגרות ) וועדה תדון בבקשה.   ערעור לא ידון אם יוגש  בצורה ובניסוח לא מכבדים. התשובה תינתן בכתב והתלמידה תוכל לקבל את הטופס עם הנימוק לידיה. לא תינתן אפשרות לערער פעם שניה על אותו ציון  ללא נימוק שלא הוצג קודם ובאישור ראש האולפנא.

 

* אם התלמידה לא תיגש לבחינת הבגרות בשנת הלימודים הנוכחית (ללא אישור), לא יהיה שינוי בציון השנתי בשנה העוקבת.

*לא ניתן לשנות ציון שנתי בין מועד א' למועד ב' או בין בגרות חורף לבגרות קיץ  גם אם התלמידה לא נגשה לבחינה, אלא במקרים שהמורה בתיאום עם ההנהלה מגיש את התלמידות למועד ב' במקום מועד א'.

*מקצועות שנלמדים במשך שנתיים  עד הבגרות, יחשב ציון התעודה של שנה קודמת על פי  כללי ההבחנות של תוכנית הלימודים החדשה.

 

9.התנהגות נאותה ושמירה על רכוש:

1.התלמידה תשמור על רכוש האולפנא ועל הציוד השייך לאולפנא. במידה ותלמידה תגרום נזק לרכוש או ציוד, בנוסף לתגובה המשמעתית היא תחויב בכיסוי עלויות התיקון.

2.אין לצלם במכונות הצילום.

3.אין להיכנס לחדר המורים ללא רשות.

4.אין  כניסה כלל  לחדר אבות הבית.

5.אין לגעת בכל הציוד האורקולי בכיתות. אין לחבר מכשירים חיצוניים, טלפונים ניידים/ disk on key וכד' למחשב.   מכשיר שימצא מחובר יוחרם ויוחזר רק להורים מלבד הטיפול המשמעתי.

6.אין להשמיע מוזיקה ברמקול חיצוני/ בניידים ברחבי האולפנא.

7.אין לחבר שום מכשיר חשמלי לשקעים באולפנא (כולל מפצלי שקעים)  ללא אישור המחנכת.  

8.אנו משתדלים לחנך  את תלמידותינו ע"פ הפסוק "והצנע לכת עם ה' אלוקיך". הצניעות מתבטאת בכל רבדי החיים. לעתים חוסר צניעות גורם לבעיות חברתיות הנובעות מהבלטת  פערים חברתיים.

אין להזמין אוכל מוכן / גלידות לשטח האולפנא בשעות הלימודים (יוצר גם בעיות משמעת של איחורים וכד').

כאשר רוצים לחגוג יום הולדת באולפנא יש לתאם עם מחנכת הכיתה את אופי החגיגה והעלות הכספית . המתנה לבת החוגגת תהיה סמלית בלבד!  בכל מקרה, אין להביא או  להזמין לשטח האולפנא משלוחים משום סוג, כגון  זר  בלוני הליום,  זרי פרחים וכד', (ניתן להביא מספר בודד של פרחים או בלונים בתיאום עם המחנכת).

 

 1. טיולים

לפני יציאה לטיול ההורים יקבלו  מידע כולל על הטיול ע"י הנהלת בית הספר.ההודעה תכלול לוח זמנים, מקום הטיול וכן פירוט של הציוד האישי שעל התלמידות להביא לטיול ואישור הורים  ליציאה לטיול.

ציוד החובה הוא : נעליים סגורות, כובע, מים.

ללא אישור הורים  חתום בכתב וללא ציוד החובה בשלמותו, התלמידה לא תוכל לצאת לטיול בשום אופן! אנא הימנעו מאי נעימות רבה ומעגמת נפש בבוקר הטיול.  

על התלמידה :

 1. להגיע לטיול בלבוש ע"פ כללי ההלכה ותקנון האולפנה.
 2. להקפיד על כללי הבטיחות בטיול ע"פ ההוראות. הקפדה על נעילת  נעליים, חבישת  כובע, שתית מים. הקפדה על  כללי זהירות בדרכים (אי עמידה באוטובוס וכד') .
 3. להשתתף בכל המסלולים ובכל הפעילויות וכן להקשיב בזמן ההדרכה במסלולים.
 4. להישמע להוראות הצוות והמדריכות ולעמוד בלו"ז היומי .
 5. להיות נוכחת  בתפילות מתחילתן עד סופן.

6.בטיול הכולל לינה  יש לשמור על השקט במהלך הלילה  ולצאת מהחדר רק בחצאית ראויה.

 1. להקפיד על הניקיון באוטובוס, בחדרים ובמסלולי ההליכה.
 2. מומלץ לא להביא מכשיר טלפון נייד. תלמידה שתבחר כן  להביא מכשיר טלפון  נייד , תאחסנו במזוודה/תיק שנמצא בתא המטען באוטובוס ותוכל להשתמש בו רק בערב באכסניה בתום הפעילות  או בזמנים שיוגדרו מראש ע"י אחראי הטיול.

אם התלמידה תפר כלל זה, מכשיר הנייד יוחרם. יובהר כי בכל שלב, אין האולפנא אחראית על המכשיר הנייד מפני גניבה / נזק (גם אם הצוות נאלץ להחרים את המכשיר).   

בנוסף, תלמידה שלא תקפיד על הכללים הנ"ל, ישקל המשך יציאתה  לטיולים ופעילויות חברתיות מחוץ לאולפנא.

 1. תמונות– אפשר להביא מצלמה דיגיטלית, בנוסף, המורה המלווה והמדריכה, יצלמו בניידים שלהם.
 2.  מוזיקה– תהיה מוזיקה שקטה ונעימה באוטובוסים, ניתן להביא MP3  לשמיעה עם אוזניות בלבד.
 3. תלמידה שלא יוצאת לטיול מכל סיבה שהיא, מחויבת להגיע לאולפנא לתכנית לימודים חלופית.