תקנון

בס"ד

תקנון האולפנה תשע"ט

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז החל אברהם אבינו לקרוא בשם ה' היתה לנו לנחלה כי כל מה שתהא מושרשת בליבו של האדם יותר הקריאה בשם ה' כן יגדל טובו ויושרו ויהיה מאושר יותר לעצמו ולחברה כולה…" (אגרות הראי"ה איגרת ק"ע).

באי האולפנה ינהגו בדרך התורה והמצוות, הערכים המידות והמוסר היהודי, כפי שנמסרו בקבלה למשה בהר סיני לאורך הדורות עד ימינו. במקרה של שאלות הלכתיות או ערכיות ננהג ע"פ הדרכת רבותינו וראשי רשת צביה.

האולפנה מחנכת לקיום תורה ומצוות בכל אורחות חיינו. אנו מצפים מהתלמידות להקפיד על אורח חיים תורני לאורך כל היום ובכל ימות השנה, בכל מקום ובכל זמן לרבות מחוץ לכתלי האולפנה אחר הלימודים ובחופשות.

תכלית התקנון היא להבטיח את קיומה של אווירה חינוכית המכבדת באופן שווה כל אדם בבית הספר.

אנו מאמינים שביה"ס מהווה מקום מכיל ובטוח ותומך לכל השוהים בו.

אי לכך, זכותה של התלמידה  ללמוד בסביבה לימודית נאותה ומוגנת; ליהנות מיחס של כבוד והגינות מצד הנהלת בית הספר, הצוות החינוכי, הצוות המנהלי והתלמידות ; לקבל מידע על תפקודה ועל הישגיה בבית הספר; להיות מיודעת בכל נהלי בית הספר באופן ברור; לקבל מענה לצרכיה, וזאת בתנאי  שהתלמידה תנהג בדרך ארץ ובנימוס.

חובת התלמידה להתנהג בנימוס וביחס של כבוד למוריה, לחבריה ולעובדי  בית הספר. היא נדרשת לכבד את סמכות המורים ולהישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותה באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורנית  או מורה ממלאת מקום.

 

 

1.התנהלות בשיעור

 • כל שיעור מתחיל בעמידה שקטה של התלמידות בכניסת המורה לכיתה.
 • על התלמידות לדאוג שכיתתן תהיה נקיה ומסודרת ושולחנות פנויים מספרים וציוד שאינם שייכים לשיעור.)לשם כך יש ארוניות בכיתה(בסוף היום יש להרים את הכיסאות .
 • בשעת השיעור אין לאכול או לעסוק במקצוע לימודי אחר, שתיה מותרת.
 • טלפון נייד חכם- לא יימצא בידי תלמידות בזמן השהות באולפנה (כולל בהפסקות) וכן בטיולים.

טלפון שיראה במרחב האולפנה יופקד ע"י התלמידה במזכירות  ויוחזר רק לידי אחד ההורים.

 • טלפון נייד "לא חכם"- תינתן האפשרות להשתמש בטלפון נייד פשוט ללא אינטרנט בזמן ההפסקות בלבד.
 • תינתן אפשרות לתלמידות להתקשר בשעת הצורך מהמזכירות (באישור המזכירה בלבד).

יתרה מכך אין הנהלת האולפנה אחראית לכל נזק או גניבה חלילה של מכשירים יקרי ערך כולל טלפונים ניידים –  גם אלו המופקדים בכספת או במזכירות.

2.ביקור סדיר בביה"ס 

 • על כל תלמידה להשתתף בכל פעילות בית ספרית לרבות: שיעורים, טיולים סיורים, ימי עיון, הרצאות וכדומה.
 • על פי הנחיות גורמי הביטחון יהיו שערי בית הספר סגורים בשעות הלימודים. כל יציאה זמנית של תלמידה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מההנהלה.
 • תלמידה המבקשת להשתחרר במהלך יום הלימודים תפנה למחנכת או לרכזת החטיבה/שכבה, ובהיעדרן למנהל.
 • איחורים- לאחר כניסת המורה "הדלת נסגרת", תלמידה שאינה נמצאת יירשם לה "חיסור". היא תיגש לספריה, תירשם שם ותישאר עד סוף השיעור . עליה להשלים את הנלמד בכיתה  (בשיעור ראשון תתפלל בספריה).
 • היעדרויות- המקרים בהם יירשם חיסור לתלמידה: תלמידה שנעדרה משיעור. 2.שיצאה באישור לזמן מועט אך נעדרה מעל מחצית השיעור. 3.  שהוצאה מהשיעור ע"י המורה בשל עבירת משמעת. 4. לא הגיעה עם תלבושת . היעדרות משיחות או פעילויות חברתיות תיחשב כהיעדרות מהשיעור המופיע  במערכת.
 • תלמידה שקיבלה פטור גורף מפעילות גופנית בשיעורי חנ"ג, חייבת להיות נוכחת בשיעור לתכנית חלופית.
 • אישורים- ע"פ חוזר מנכ"ל, תופעל שיטת חישוב היעדרויות ולכן גם אישורים מסוימים נחשבים חיסורים מצטברים להפחתת ניקוד (חוזר מנכ"ל מצוטט בסוף התקנון).

תלמידה שנעדרה מסיבה מוצדקת, המוכרת ע"פ חוזר מנכ"ל (כתוב בנספח להלן) תגיש  את האישור למחנכת הכיתה. רק היא מוסמכת להפוך את ההיעדרות למוצדקת. במקרים חריגים, שאינם מוכרים בחוזר מנכ"ל (כגון מקרים כרוניים)תוכל התלמידה לפנות למחנכת והמקרה יובא לדיון בוועדת חריגים. 

 1. אישורים של שעות פרטניות/שיחות אישיות/ועדות כיתה/מקהלה וכדו' יאושרו ע"י המורה המקצועי לאחר שהתלמידה תראה אישור חתום ולאחר שהתלמידה שלחה בקשה לאישור דרך המשוב.
 • באחריות התלמידה להביא את האישור לא יאוחר משבועיים מתאריך ההיעדרות. המורים לא יקבלו אישורים לאחר שבועיים מההיעדרות.
 • היעדרות לפני בחינה- תלמידה שתיעדר ביום שלפני הבחינה, לא תוכל לגשת לבחינה במועדה, אלא תשלים את הבחינה בזמן שייקבע להשלמת בחינות, למעט היעדרויות המאושרות ע"פ התקנון או ועדת חריגים.
 • היעדרויות ואיחורים תכופים- במקרה של היעדרות רבה (מעל 15%) תיידע המורה את הורי התלמידה. אם לא יחול שיפור (30%)יופעל נוהל קבסי"ת .כמו כן, יופחתו  10 נקודות מהציון לתלמידה (ציון שנתי  כולל לבגרות) שלא היתה מעל 30% בשיעורים )מוצדקים ולא מוצדקים כאחד(, מלבד הפחתת הניקוד הרגילה ע"פ חוזר מנכ"ל. מקרים חריגים יובאו לדיון בהנהלה.
 • תלמידה לא תיעדר מבית הספר במהלך שנת הלימודים לצורכי חופשה ו/או נסיעה משפחתית בארץ או בחו"ל, וזאת ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל ותקנון ביה"ס ,למעט מקרים חריגים באישור מנהל ומפקח.

אם יבחרו שהתלמידה ו/או הוריה לפעול בניגוד להוראה זו, יזקפו ימי ההיעדרות יזקפו לחובתה לעניין הפחתת הציון. מובן שהאחריות על השלמת החומר והמטלות הלימודיות בתקופת היעדרותה חלה עליה.

תלמידה הנעדרת מלימודים בשל נסיעה בלתי  מאושרת, אינה  זכאית למועד ב' וציוני ההערכה בתקופה זו ייזקפו לחובתה, דהיינו ציון בבחינה ממנה נעדרה בשל שהות בחופשה בזמן לימודים הינו "אפס". אם יינתן אישור מיוחד לבחינה, הציון יתחיל מ-90.

 1. השתתפות בשעות תגבור לימודי (שעות פרטניות וכד')
 2. התגבורים הלימודיים מחייבים נוכחות תלמידים. היעדרות בלתי מוצדקת עלולה לפגוע בציון הסופי של התלמידה באותו מקצוע. תלמידה שלא תופיע לשיעור פרטני תירשם במשו"ב והחיסור ייזקף לחובתה באותו מקצוע (לעניין הפחתת ציון). כמו כן, יישקל מחדש המשך מתן התגבורים.
 3. המורה ימסור לתלמידותיו הודעה על קיום שיעור/י תגבור כדי  לאפשר להן זמן התארגנות להגעה הנדרשת.
 4. בחט"ע – לקראת סיום שנת הלימודים תיבנה מערכת שעות מיוחדת, אשר תחייב את נוכחות כלל התלמידות.
 5. כללי הלבוש ואכיפתם:

על התלמידה ללבוש תלבושת בית הספר בכל ימות השבוע :

 • א. חולצה: בעלת שרוול שמכסה את המרפק (3/4), בעלת צווארון עגול, על החולצה סמל

האולפנה בלבד. אין להגיע לאולפנה לבושות בחולצה שהשרוולים אינם חלק ממנו. אין ללבוש  חולצה גזורה לא מלמעלה  ולא מלמטה.

חובה:  לרכוש חולצה לבנה לראשי חודשים ,לטקסים וימי זיכרון.

 • ב. חצאית תלבושת: מלכתחילה: חצאית ארוכה עד כפות הרגליים.

לכל הפחות: חצאית שמכסה את הברך בכל מצב כלומר: 10 ס"מ מתחת לברך.

חצאית ללא קרעים.

 • ג. תלבושת חורף: חולצה – חמה (סווצ'ר), בצבע אחיד, ללא הדפסים, עליה מודפס סמל האולפנה  בלבד!  חובה לרכוש חולצת חורף לבנה. 

סווצ'ר פתוח -מותר חלק בלבד, ועל התלמידה ללבוש חולצת תלבושת מתחתיו.

 • ד. אין ללבוש מכנסיים מתחת לחצאית, (אלא אם כן אינם נראים).
 • ה. אין לנעול כפכפי – ים.
 • ו. אסור לענוד את כל סוגי נזמים, פירסינג וכדו' .
 • ז. אין להסתפר או לצבוע שיער בצורה בולטת או מוחצנת.

 

הופעה כללית מכבדת:

 1. מותר לענוד תכשיטים עדינים בלבד.
 2. איפור עדין בלבד מותר רק לבנות מכתה י' ומעלה .
 3. כל סוג אחר של הופעה שאינה מכבדת את האולפנה.

כללי הלבוש חלים בכל פעילות של האולפנה בתוך האולפנה או מחוץ לה .בשבתות וטיולים שנתיים תקפים כללי התלבושת, מלבד הצורך בסמל האולפנה על החולצה.

אכיפה:

תלמידה שלא תגיע לאולפנה או לכל פעילות מטעמה ע"פ כללי התלבושת:

 1. תירשום לה המורה :א.הערת "ללא תלבושת אחידה" במשו"ב. ב.חיסור מהשיעור
 2. התלמידה  תחזור לביתה , לאחר שתואמה חזרתה עם ההורים  במזכירות .

ההיעדרות תיחשב כהיעדרות לא מוצדקת משיעור לעניין הפחתת ציון ע"פ חוזר מנכ"ל .

אם ההורים לא ענו/ או שהיתה בעיה באישור החזרה לבית, תישלח התלמידה  לספריה (יירשם לה חיסור

לא מוצדק)  ולמחרת תושעה ליום אחד. המזכירה תבהיר זאת להורים.

 1. התנהלות לקראת בחינה ובמהלכה
 2. בתחילת כל מחצית יפורסם לוח בחינות מסודר באתר האולפנה., באחריות התלמידה לעקוב אחרי הלוח (יתכנו שינויים).
 3. בתחילת כל בחינה תניח התלמידה את תיקה בקדמת הכיתה.
 4. בזמן בחינה יהיו על השולחן כלי כתיבה  (לא קלמר), טופס הבחינה, וכן ציוד שמתיר הבוחן בכיתה. אין להתחיל בחינה לפני שהכיתה מסודרת ונקיה והשולחנות פנויים לגמרי. אם המורה יראה לנכון, לבדוק את ציוד התלמידות במהלך הבחינה הוא יוכל לעשות זאת.
 5. בחינות בבוקר- יחלו רק לאחר תפילה. תלמידה שתאחר, תמתין  20 דקות לצורך תפילה,  ורק אח"כ תוכל להתחיל בבחינה, לא ניתן להתפלל בבית ביום הבחינה. לא תינתן אפשרות להוסיף לה את זמן ההיעדרות, אלא אם כן זהו מקרה חריג ובאישור הרכזת.
 6. תלמידה לא תוכל לצאת מהכיתה במהלך הבחינה. אולם כשישנם חלקים ברורים בבחינה , ניתן לאפשר יציאה לשירותים בין החלקים.
 7. הפרעה במהלך בחינה – הפרעה במהלך בחינה תגרור את הפסקת הבחינה לתלמידה. הציון יינתן על הבחינה כפי שהוא.
 8. בחינות ללא שם, לא תיבדקנה.
 9. יש לשמור על טוהר הבחינות. אנו דוגלים בערכי  התורה הקדושה המחנכת ליושר, לאמת ולטוהר המידות.  מן הראוי היה שהבחינות יתקיימו ללא משגיחים כלל, אך כדי לא להעמיד תלמידות בניסיון ,ישנם משגיחים בבחינות. תלמידה  שתיתפס מעתיקה או שנתנה לחברתה להעתיק בחינתה תיפסל , ולא תוכל להיבחן בשנית. (למעט באישור חריג והפחתת נקודות). כמו כן, יישלח מכתב להורים, בו הם מוזמנים  לחתימה מחודשת על התחייבות לנהלי האולפנה בעניין יושר בבחינות.

 

 1. השלמת בחינה / בחינות חוזרות

בלוח הבחינות יפורסם תאריך של ימי  השלמת בחינות .

 1. חט"ב–  בסוף כל מחצית 3 ימים מרוכזים להשלמת בחינות
 2. חט"ע – במחצית א 'בסוף המחצית יינתנו 3 ימים מרוכזים להשלמת בחינות

במחצית ב' – שכבה י' בסוף מחצית יינתנו 3 ימים להשלמת בחינות, למעט בחינות  מסכמות אשר אינן מושלמות.

שכבות י"א – י"ב – מבחני ההשלמה ייערכו לפני תקופת המתכונות , לפני היציאה לחופשת פסח

יש לקיים מבחני השלמה אך ורק בתאריכים שנקבעו.

 1. אם תלמידה מבקשת לדחות מועד בחינה:
 • א. יש לבקש דחייה מהמורה הבוחן ומהמחנכת עד יום לפני הבחינה.
 • ב. לאחר שהתלמידה קיבלה אישור בע"פ, באחריותה לדאוג למילוי טופס "אישור מבחן השלמה" והחתמת  המחנכת והמורה המקצועי עד  שבועיים ממועד הבחינה המקורי . 
 • ג. לאחר קבלת האישור הכתוב עליה להגישו לרכזת שכבה/ חטיבה.  רשימת התלמידות הזכאיות  לגשת לבחינות השלמה  תפורסם על ידי רכזת החטיבה.
 1. תלמידה שיש לה סיבה מוצדקת, אך לא ביקשה אישור לפני הבחינה (ויכלה  להודיע בזמן)  ציון בחינת ההשלמה  יתחיל מ – 90.
 2. תלמידה שלא תיגש לבחינה ללא אישור ציונה יהיה 
 3. לא יינתן לתלמידה יותר משני מבחני השלמה במחצית. בכיתות י"א – י"ב יינתנו  שלושה  מבחני   השלמה בשנה (למעט מקרים חריגים באישור  ועדה).
 4. בחינה חוזרת לשיפור ציון- ההחלטה בעניין זה נתונה להחלטת המורה המקצועי בתאום עם הרכז/ת. הציון של בחינת  השיפור יהווה 70% בממוצע המשוקלל של שתי  הבחינות. 
 5. דחיית מתכונת – אין אפשרות לדחות מתכונות (למעט מקרים מיוחדים באישור  מראש  של רכזת החטיבה).
 6. תלמידה הזכאית להתאמות, וניגשת לבחינת השלמה אחראית ליידע את רכזת המערכת  יומיים לפני בחינה.
 7. ערעור על ציון בחינה
 8. תלמידה יכולה לערער על ציון בחינה בפני המורה. התלמידה תפנה למורה ותנמק את בקשתה בכתב. המורה ימסור את תשובתו לבקשת הערעור תוך שבוע.
 9. תלמידה שערעורה נדחה על ידי המורה, רשאית להגיש ערעור בפני רכז המקצוע. התלמידה תפנה בכתב ותנמק את הבקשה, וכן תצרף צילום של הבחינה ללא הערות המורה הבודק. תשובת רכז המקצוע תימסר עד שבועיים מהגשת הערעור.

ערעור על ציון בחינה יכול להשאיר את הציון על כנו, להעלות או להוריד את ציון התלמידה בהתאם לתוצאות בדיקה.

 1. מחיקה בטיפקס או כתיבה בעיפרון לא תאפשר לתלמידה לערער על אופן בדיקת המבחן למעט מקרים חריגים לפי שיקול דעת המורה.

מעברי קבוצות (הקבצות ומגמות)

תלמידה שמעוניינת לעבור קבוצה תגיש את בקשתה עם הנימוק בטופס מיוחד, לרכזת חטיבה.

אין מעבר בין קבוצות לימוד ללא אישור בכתב של ההנהלה.

 

8.קביעת ציונים לתעודה ולבגרות:

א. הרכב הציון

בתחילת השנה ,במועד שייקבע ע"י ההנהלה ,תפורסם תכנית הלימודים (סיליבוס) שכוללת את נושאי הלימוד וכן את מרכיבי הציון הסופי.

חישוב הציון הסופי (תעודה או  ציון שנתי לבגרות) נקבע לפי שלושה מרכיבים: שקלול בחינות לפי משקלן, נוכחות, תוספת השקעה (תלמידאות).

נוכחות: על פי חוזר מנכ"ל-  שיטת ה"מנות" על העדרויות שלא באישור יש להפחית נקודות. נוהל ההפחתה ימסר בנפרד-(ראה נספח )

תוספת : בציון השנתי לבחינות הבגרות יכול המורה, לפי שיקול דעתו, להוסיף  עד 7 נקודות (במקצוע אנגלית עד 5 נקודות ) במקרים חריגים, בהתייעצות עם ההנהלה, תינתן תוספת גדולה יותר. 

ב. מסירת ציון שנתי

 1. ציון שנתי יימסר לתלמידה מספר ימים לפני בחינת הבגרות.

2 . ערעור על ציון  שנתי .

 • תלמידה תפנה לרכזת חטיבה בכתב בטופס המיועד לכך)המופיע באתר האולפנה(עד 3 ימים לפני תאריך הגשת הציונים ( 5 ימים לפני מועד בחינת הבגרות ) וועדה תדון בבקשה. ערעור לא ידון אם יוגש  באופן ובניסוח בלתי מכבדים. התשובה תינתן בכתב, והתלמידה תוכל לקבל את הטופס המנמק לידיה. לא תינתן אפשרות לערער פעם נוספת  על אותו ציון , ללא נימוק שלא הוצג קודם ובאישור ראש האולפנה.
 • אם התלמידה אינה ניגשת לבחינת הבגרות בשנת הלימודים שבה היא לומדת (ללא אישור מהממונים), לא יהיה שינוי בציון השנתי בשנה העוקבת.
 • לא ניתן לשנות ציון שנתי בין מועד א' למועד ב' או בין בגרות חורף לבגרות קיץ , גם אם התלמידה ,לא ניגשה לבחינה, אלא רק במקרים שהמורה מתאם עם ההנהלה ,מגיש את התלמידות למועד ב' במקום מועד א'.
 • מקצועות שנלמדים במשך שנתיים עד הבגרות, ייחשב ציון התעודה של שנה קודמת על פי  כללי ההיבחנות של תוכנית הלימודים החדשה.

9.התנהגות נאותה ושמירה על רכוש:

 1. התלמידה תשמור על רכוש האולפנה ועל הציוד השייך לאולפנה. אם תגרום תלמידה נזק לרכוש או לציוד, היא תחויב בכיסוי עלויות התיקון, וזאת בנוסף לתגובה המשמעתית.
 2. אין לצלם במכונות הצילום.
 3. אין להיכנס לחדר המורים ללא רשות.
 4. אין להיכנס לחדר אבות הבית כלל.
 5. אין לגעת בכל הציוד האורקולי בכיתות. אין לחבר מכשירים חיצוניים, טלפונים ניידים/ disk on key וכד' למחשב. מכשיר שיימצא מחובר, יוחרם ויוחזר רק להורים. בנוסף לכך תטופל התלמידה משמעתית.
 6. אין להשמיע מוסיקה ברמקול חיצוני/ בניידים ברחבי האולפנה.
 7. אין לחבר שום מכשיר חשמלי לשקעים באולפנה (כולל מפצלי שקעים) ללא אישור המחנכת.
 • אנו משתדלים לחנך את תלמידותינו ע"פ הפסוק "והצנע לכת עם ה' אלוקיך". הצניעות מתבטאת בכל רבדי החיים. לעתים חוסר צניעות גורם לבעיות חברתיות הנובעות מהבלטת פערים חברתיים. ולכן:אין להזמין אוכל מוכן / גלידות לשטח האולפנה בשעות הלימודים , זה יוצר גם בעיות משמעת של איחורים וכד'.
 • כאשר רוצים לחגוג יום הולדת באולפנה יש לתאם עם מחנכת הכיתה את אופי החגיגה ואת העלות הכספית . המתנה לבת החוגגת תהיה סמלית בלבד! יש להדגיש שאין להביא או  להזמין לשטח האולפנה משלוחים משום סוג, כגון  זר  בלוני הליום,  זרי פרחים וכד' (ניתן להביא מספר בודד של פרחים או בלונים בתיאום עם המחנכת).

 

10.טיולים

לפני יציאה לטיול יקבלו ההורים דף מידע  על הטיול ע"י הנהלת בית הספר. ההודעה תכלול לוח זמנים, מקום הטיול וכן פירוט של הציוד האישי שעל התלמידות להביא לטיול . בטופס מצורף אישור הורים ליציאה לטיול.

ציוד החובה הוא : נעליים סגורות, כובע, מים.

ללא אישור הורים  חתום בכתב וללא ציוד החובה בשלמותו, התלמידה לא תוכל התלמידה לצאת לטיול בשום אופן! אנא הימנעו מאי נעימות רבה ומעגמת נפש בבוקר הטיול. 

על התלמידה :

 1. להגיע לטיול בלבוש ע"פ כללי ההלכה ותקנון האולפנה.
 2. להקפיד על כללי הבטיחות בטיול ע"פ ההוראות. הקפדה על נעילת נעליים, חבישת  כובע, שתיית מים וכן הקפדה על  כללי זהירות בדרכים (אי עמידה באוטובוס , חגורת בטיחות וכד') .
 3. להשתתף בכל המסלולים ובכל הפעילויות וכן להקשיב בזמן ההדרכה במסלולים.
 4. להישמע להוראות הצוות והמדריכות ולעמוד בלו"ז היומי .
 5. להיות נוכחת בתפילות מתחילתן עד סופן.
 6. בטיול הכולל לינה יש לשמור על השקט במהלך לינת הלילה ולצאת מהחדר  לבושה רק בחצאית ראויה.
 7. להקפיד על הניקיון באוטובוס, בחדרים ובמסלולי ההליכה.
 8. מומלץ לא להביא מכשיר טלפון נייד. תלמידה שתבחר כן להביא מכשיר טלפון  נייד , תאחסנו בתיק גב, ותוכל להשתמש בו רק בערב באכסניה בתום הפעילות  או בזמנים שיוגדרו מראש ע"י אחראי הטיול.
  אם התלמידה תפר כלל זה, יוחרם מכשיר הנייד. כמו כן, יובהר כי בכל שלב בטיול , אין האולפנה אחראית על המכשיר הנייד מפני גניבה/נזק (גם אם הצוות נאלץ להחרים את המכשיר). 
  בנוסף לכך, תלמידה שלא תקפיד על הכללים הנ"ל, יישקל המשך יציאתה לטיולים ושאר פעילויות חברתיות מחוץ לאולפנה.
 9. תמונות- אפשר להביא מצלמה דיגיטלית.( המורה המלווה והמדריכה, יצלמו בניידים שלהם).
 10. מוזיקה- תהיה מוזיקה שקטה ונעימה באוטובוסים, ניתן להביא MP3 לשמיעה עם אוזניות בלבד.
 11. תלמידה שאינה יוצאת לטיול מכל סיבה שהיא, מחויבת להגיע לאולפנה לתכנית לימודים חלופית.

מתוך חוזר מנכ"ל- הפחתת ציון בשל היעדרות

 1. בכל מקצוע יכולה התלמידה יכול להשיג ציון מירבי של 100 נקודות.
 2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים לימודיים: יש לשקלל את הישגיו הלימודיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר )מחצית, שליש וכד'( ולשקלל אותו לציון נוכחות על פי אחד ממפתחות החישוב שיובאו בהמשך.

 1. על המורה לחבר את שני הציונים- הציון הלימודי וציון הנוכחות- והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.
 2. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.
 3. המפתח לחישוב של ציון הנוכחות:

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד ). במכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה(. בנוסף לכך , יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

 • א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה- שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך).
 • ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה- יום אחד.
 • ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא )בתנאי שהוצג אישור בפועל ולא מכתב הזימון (אצלנו באולפנה- סיירות.
 • ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד'- בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.
 • ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר )שמירה בשער, תורנויות וכד'(.
 • ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
 • ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
 • ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).
 • ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
  1. בקשות חריגות לאישור היעדרות שאינה ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
  2. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
  3. תלמיד הנעדר משיעור בגין מבחן חוזר, שנערך במועד הבית ספרי הרשמי, לא תיחשב לו ההיעדרות בחישוב גמול הנוכחות. אם יצא התלמיד למבחן חוזר, שלא במסגרת זו- תירשם לו היעדרות.
  4. תלמיד שנעדר משיעור בגין תוספת זמן במבחן מחצית, לא תיחשב לו ההיעדרות לצורך חישוב גמול נוכחות.
  5. היעדרויות בלתי מוצדקות מלימודים מעל 31% מסך כל השיעורים ימנעו מהתלמיד לגשת למבחני מחצית.
  6. היעדרות בגין נסיעה משפחתית חייבת באישור מפקח בית הספר או מנהלת המחוז.

ללא אישור כזה, היעדרות זו תיחשב בלתי מוצדקת.

 1. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות) והיעדרויות תגרומנה להפחתת הציון.
 2. חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל- ציונו בנוכחות 0.

ג. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% — ציונו 5- כלומר מציונו הלימודי תופחתנה 5 נק'

ד. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכו'.

ה. תלמיד שנעדר מ- 31% ומעלה משעות ההוראה בפועל מקצוע במחצית יקבל ציון סופי 40 בתעודה. כמו כן, תימסר לו התראה על "אי הגשה לבחינת בגרות" במקצוע אם בחישוב השנתי שיעור ההיעדרויות יעמוד על 31% ומעלה מכלל השיעורים בפועל.

 1. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרויות על פי "אחוז שעות היעדרויות"

ציון הנוכחות ע"פ  חוזר מנכ"ל

ציון הנוכחות ע"פ האולפנה

עד 15% (כולל)

0

0

מ- 16% עד 20% (כולל)

5-

3-

מ-21% עד 25% (כולל)

7-

5

מ-26% עד 30% (כולל)

9-

7-

מ- 31% ומעלה

אין ציון סופי

ציון 40